Foreningen

VFRK består udeluikkende af private beboere i Roskilde Kommune.
Det blev stiftet på en generalforsamling, afholdt den 2 maj 2012.

Er din ejendom beliggende langs et offentligt vandløb, kan du optages som medlem af foreningen.

Det samme gælder hvis din ejendom oversvømmes af vand fra et offentligt vandløb, eller på anden måde påvirkes af et offentligt vandløb. Har du spørgsmål i forbindelse med vandløbet ved din ejendom, kan du Kontakte foreningen via et af bestyrelsens medlemmer.
Du kan altid ringe, eller sende en e-mail/sms til et af medlemmerne, når du ønsker svar på et vandløbsspørgsmål.

Bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer kommer fra næsten alle vandløbsområderne i Roskilde Kommune.
Der er derfor rig mulighed for at kontakte et medlem, der bor i det område du selv kommer fra.

kontakt bestyrelsen

Vedtægter

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er:
Vandløbslav for Roskilde kommune.

§ 2. Formål
Foreningen varetager medlemmernes afvandingsinteresser i forhold til den offentlige vandløbsmyndighed og regulativer i Roskilde Kommune.

Formålet er at sikre tilfredsstillende afvanding af tilstødende arealer, kældre og landbrugsjord.

§ 3. Opgaver
Foreningens geografiske område er alle hovedvandløb, dvs. Lavringe å, Langvad å, Skensved å, Maglemose å, Hove å, Værebro å inkl. sideløb, i Roskilde Kommune.

Foreningens opgaver er at arbejde for:
– at vandløbsregulativer efterleves af vandløbsmyndigheden
– at fremsætte indsigelser og ændringsforslag, hvor vandløbsregulativerne ikke har den ønskede effekt for afledning af vand
– at vandløbsmyndigheden iværksætter ekstraordinære tiltag, grødeskæring, oprensning og opmålinger efter behov
– støtte medlemmerne i dialogen med vandløbsmyndigheden.
– at varetage medlemmernes fællesinteresser overfor vandløbsmyndigheden
– at gennemføre vandsyn sammen med vandløbsmyndigheden

§ 4. Medlemmer af foreningen
Foreningens medlemmer er grundejere og forpagtere, eller dennes stedfortræder som har vandløb på deres ejendom, som er afhængige af velfungerende afvandingsforhold fra deres ejendom.

§ 5. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen består af medlemskredsen og er foreningens højeste myndighed. Det er generalforsamlingen, som vælger foreningens bestyrelse.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres i den lokale ugepresse senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

– Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
– Bestyrelsens beretning.
– Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
– Indkomne forslag.
– Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
– Valg af bestyrelse og suppleanter.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.

Beslutninger og afstemninger
Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt flertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ingen kan afgive mere end to stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Der stemmes skriftlig, hvis blot ét medlem begærer det.

For at stemme til generalforsamlingen skal kontingentet for det år, hvor generalforsamlingen afholdes, være betalt 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til generalforsamling
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. januar.

Kun skriftlige forslag, som er kommet rettidigt, kan behandles på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kræver, at mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller 10 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder om det til formanden. Formanden skal inden 14 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 6. Valg
Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter gennemføres ved en samlet valghandling.

På hver stemmeseddel skrives det antal medlemmer der skal vælges til bestyrelsen (5 medlemmer ulige år, 6 medlemmer lige år).

Stemmesedler med færre eller flere personer er ugyldige. Bestyrelsesposterne går til de kandidater, der har fået flest stemmer. De to næste i rækkefølgen bliver suppleanter.

Suppleanter vælges kun for et år. Genvalg kan finde sted.

§ 7. Bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter.

Til bestyrelsen kan vælges alle, som er gyldigt medlem af foreningen.

Bestyrelsen vælges på ordinær generalforsamling med en funktionsperiode på 2 år. Genvalg kan finde sted.

Konstituering, forretningsorden og mødeaktivitet
Bestyrelsen skal konstituere sig senest 3 uger efter en generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmedlemmet med længst anciennitet (ved lighed højeste alder) indkalder den nye bestyrelse til konstituerende møde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og afholder møder efter behov. Det tilstræbes at der afholdes møder forår og efterår i forbindelse med grødeskæring, oprensning og evt. vandsyn.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen godkender årligt en beretning for foreningens virksomhed.

Tegningsregler, udgiftsbilag og forfald
Formanden tegner foreningen.

Foreningens udgiftsbilag attesteres af kasserer og et bestyrelsesmedlem.

Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.

Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder suppleant.

Bestyrelsen kan invitere lodsejere, eksperter og suppleanter til at overvære bestyrelsesmøder, dog uden at disse har stemmeret.

§ 8. Daglig ledelse
Foreningen ledes af formanden, som indkalder til bestyrelsesmøder og informerer bestyrelse og medlemmer efter behov.

§ 9. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren udarbejder et regnskab med alle indtægter og udgifter, samt fører medlemsliste og restanceliste.

Kassereren skal senest den 30. januar aflevere revideret regnskab fra det foregående regnskabsår til foreningens formand.

Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen to revisorer for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 10. Ikrafttræden/ophør
Vedtægterne træder i kraft, når de er vedtaget af generalforsamlingen.
Foreningens ophør skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers interval.

Ved opløsning af foreningen kan bestyrelsen donere foreningens midler til en lokal almennyttig forening.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling på Roskilde Rådhus den 2. maj 2012.

Dirigent:
Bestyrelse:

Generalforsamling

Den 2. maj 2012 var der stiftende generalforsamling. Referatet kan ses her

Ordinær generalforsamling afholdes den 24 februar 2014

links

Gefion - vil være anerkendt som Danmarks mest værdiskabende og attraktive rådgivningsvirksomhed.
Bæredygtigt landbrug - vil gå i spidsen for et bedre dansk landbrug.
Roskilde kommune  

Presse

alle rettigheder tilhører © eskriver.dk DK   13436